Covid-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE

opatreni

ke dni 16. 4. 2021

Program COVID – Nepokryté náklady

Dne 1.4.2021 MPO zveřejnilo výzvu k podávání žádostí k poskytnutí podpory z tohoto nového programu. Oprávněným žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost a které v rozhodném období poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %.

Jako srovnávací období si žadatel může zvolit období od 1.1.2019 do 31.3.2019 nebo od 1.1.2020 do 31.3.2020. Podnikatel, který vznikl nebo zahájil  svůj provoz/činnost po 1.1.2020, si může srovnávací období zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce
v roce 2020.

Žádosti je možné podávat od 19.4.2021 od 9:00 hodin do 19.7.2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1.1.2021 až 31. 3.2021.

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele.

Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace poskytnuté žadateli o podporu notifikované dle bodu 3.1 Dočasného rámce, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na způsobilé výdaje, a prokazované podle podmínek stanovených ve výzvě.

Program COVID 2021

Dne 1.4.2021 MPO dále zveřejnilo výzvu k podávání žádostí k poskytnutí podpory z programu COVID 2021. Oprávněným žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost a které v rozhodném období poklesly tržby oproti srovnávacímu období alespoň o 50%. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží.

Srovnávané období je období 1.1.2021 až 31.3.2021. Jako srovnávací období si žadatel může zvolit období od 1.1.2019 do 31.3.2019 nebo od 1.1.2020 do 31.3.2020. Podnikatel, který vznikl nebo zahájil  svůj provoz/činnost po 1.1.2020, si může srovnávací období zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Oprávněný žadatel musí mít alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně
a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Žádosti je možné podávat od 12.4.2021 do 31.5.2021 do 16:00 prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období
od 11.1.2021 do 31.3.2021.

Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, avšak nelze kombinovat s podporou z programu COVID – Nepokryté náklady, proto je nutné, aby žadatel vybral pro něj nejvýhodnější program, který mu získá vyšší podporu. Dále nelze kombinovat s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021.

V případě potřeby bližších informací, nebo volby vhodného programu, se na nás neváhejte obrátit.

Za společnost BS Daně s.r.o.
Ing. Radek Bílý
Daňový poradce č. 0098